Ankieta


wyniki

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę.

Wysokości zapomogi  wynosi 1.000 zł na jedno dziecko.

1.  Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł.

Ustalając  dochód rodziny  stosuje się te same zasady jego obliczania, jakie obowiązują w przypadku zasiłków rodzinnych na dzieci. Będą więc brane pod uwagę, dochody pochodzące z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy. Jeżeli dziecko urodzi się np.w styczniu 2015 r., to rodzic będzie musiał dołączyć dokumenty określające wysokość dochodów z 2013 roku.

2.  Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

3.  Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

4.  Zapomoga, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (zasady tej nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka a także do osób, które przysposobiły dziecko.).

5.  Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. 

Wszystkie wzory wniosków dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019