Ankieta


wyniki

KOMUNIKAT

W OKRESIE OD 01 LIPCA 2020 R. NIE NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKÓW O USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

Prawo do świadczenia wychowawczego (500+)jest przyznane do 31.05.2021 r.

Termin składania wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

  • w formie elektronicznej od lutego 2021 r.

  • - w formie tradycyjnej od kwietnia 2021 r.

 

KOMUNIKAT
Informacji w sprawie koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych udziela Punkt Informacyjny Oddziału Koordynacji Świadczeń, który znajduje się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (hol główny/parter) nr tel. 17 867-18-15, e-mail: koordynacja@rzeszow.uw.gov.pl.    Od 1 lipca świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane jest  niezależnie od dochodu na każde dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18. roku życia.

 Świadczenie wychowawcze przysługuje:
1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze 500+ nie przysługuje na dane dziecko, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (którą są młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej;
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

    
Od 1 lipca 2019 r.   zostaje wprowadzony trzymiesięczny okres na złożenie wniosku dla rodziców nowo narodzonych dzieci.

Strona z wnioskami:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019