Ankieta


wyniki

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego przez okres nie dłuższy niż:

  1. 24 miesięcy,
  2. 36 miesięcy , jeżeli sprawuje opiekę  nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu
  3. 72 miesięcy , jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym (orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności)

Wysokość dodatku  wynosi 400 zł miesięcznie

Nie przysługuje, gdy:

  1. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego  rodzic pozostawał w stosunku pracy przez okres krótszy niż przez 6 miesięcy,
  2. podjął lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez więcej niż 5 dni w tygodniu, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta z całodobowej opieki, w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem dziecka niepełnosprawnego przebywającego w żłobku albo w przedszkolu ze względów terapeutycznych oraz dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej,
  4. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
  5. w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.