Ankieta


wyniki

Karta Dużej Rodziny

 

1. Prawo do posiadania karty  przysługuje  członkowi  rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
2. Członkami rodziny wielodzietnej są:
a) rodzic (rodzice) – przez  którego  rozumie  się  także  rodzica  (rodziców)
zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
b) małżonek rodzica;
c) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z
dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2017r.poz.697 i 1292).

     Kartę przyznaje bezpłatnie wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

 

Karta jest przyznawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

 

 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.

 

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty.

W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wójt wydaje duplikat Karty.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,40 zł (Opłatę za wydanie duplikatu należy wnieść w kasie MOPS od 7.30 do 14.30.)

Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest pod adresem: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobrać pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku