Ankieta


wyniki


WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA W RAMACH PROGRAMU

"CZYSTE POWIETRZE"


 Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadajacego na jednego członka gospodarstwa domowego z  Programu  "Czyste powietrze" wydawane jest na podstawie:
1. Art. 411 ust 10g-10s ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
2. rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

  Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)    powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Mieszkańcy mista Jarosławia mogą składać wnioski   w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ul. Słowackiego 34,
 za pośrednictwem:
    • operatora pocztowego
    • platformy ePUAP
    • wrzucając do skrzynki znajdujacej się w siedzibie MOPS

Wniosek o żądanie wydania  zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadajacego na jednego członka gospodarstwa domowego znajduje się w załączniku na dole strony (pdf).

Szczegółowe informacje nt. Programu "Czyste Powietrze" znajdują się na stronie http://czystepowietrze.gov.pl