Ankieta


wyniki

Informujemy, że w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu projektu konkursowego ,,Moja szansa na sukces” w ramach Działania 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy społecznej od dnia 1.07.2017 roku rozpoczęto realizację staży skierowanych do 9 beneficjentów ostatecznych. Większość uczestników projektu będzie w nich uczestniczyć do końca lutego 2018 r. Osoby odbywające staż objęte są gwarancją zatrudnienia.

Ponadto, uczestnicy projektu skorzystają z voucherów na zakup usług stomatologicznych oraz indywidualnej pracy socjalnej.

W efekcie realizacji przedsięwzięcia 22% beneficjentów ostatecznych ma podjąć zatrudnienie.