Ankieta


wyniki

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W JAROSŁAWIU

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu jest jednostką organizacyjną gminy miejskiej Jarosław wykonującą zadania pomocy społecznej.

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Dyrektor, który swoje zadania wykonuje przy pomocy Zastępcy, Głównego Księgowego i Kierowników Działów.

W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1] Dział Pomocy Środowiskowej,

2) Dział Świadczeń Rodzinnych,

3) Dział Dodatków Mieszkaniowych

4] Dział Finansowo - Księgowy,

5) Dział Organizacyjno - Administracyjny,

6) Dział Wsparcia Seniorów

oraz samodzielne stanowisko - Radca Prawny.

Komórkami organizacyjnymi Ośrodka kierują Kierownicy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu zatrudnia obecnie 40 osób. Ponadto, w wyniku współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, każdego roku 5 do 8 osób odbywa w tut. Ośrodku staż zawodowy. Ośrodek funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Podstawowe zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej szczegółowo opisano w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.( Dz.U. z 2015  poz. 163 z późn.zm.) a także w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r. poz. 114 z późn. zm.)

Ośrodek realizuje swoje zadania wspólnie z organami administracji rządowej i samorządowej współpracując, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Świadczenia przyznawane przez tut. Ośrodek realizowane są w formie:

  1. pieniężnej (wypłacane w kasie MOPS -  każdego dnia obsługuje się od 50 do 200 osób)
  2. bezgotówkowej (przelewy bankowe, przekazy pocztowe)
  3. rzeczowej (żywność, talony na posiłki, odzież)

W roku 2011 z pomocy tut. Ośrodka korzystało:

  • Dział Pomocy Środowiskowej 1798 rodzin
  • Dział Świadczeń Rodzinnych 2682 rodzin (w tym 131 dłużników alimentacyjnych)