Ankieta


wyniki

Zasiłek rodzinny

PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY WNIOSEK: LINK

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat. Okres ten wydłuża się:

 1. do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to studiów),
 2. do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do ukończenia 24 roku życia przysługuje osobie uczącej się (pełnoletnia osoba, która się uczy i jednocześnie utrzymuje się samodzielnie, gdyż rodzice nie żyją, bądź od obojga zasądzono alimenty),

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:

 1. pozostaje w związku małżeńskim,
 2. zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie( np. w domu dziecka, pogotowiu opiekuńczym itd.)albo w pieczy zastępczej
 3. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 4. Zasiłek nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:
 • rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o alimenty od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecka zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów  zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

UWAGA!


1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa umożliwiająca przyznanie  zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia progu dochodowego tzw. „zasada złotówka za złotówkę”

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego,  zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,  a  kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny.

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:      zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;  oraz następujących dodatków do zasiłku rodzinnego:

 • dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków; a także dodatków do zasiłku rodzinnego:

 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 • dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

podzielonych przez 12 miesięcy.

 

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z zasadą ”złotówka za złotówkę” jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.Wszystkie wzory wniosków dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny

 

PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONY WNIOSEK: LINK