Ankieta


wyniki

Zasiłek pielęgnacyjny

 

Przysługuje :( niezależnie od wysokości dochodów)

 • niepełnosprawnemu dziecku
 • osobie w wieku powyżej 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności
 • osobie, która ukończyła 75 lat ( jeżeli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego w związku z pobieraniem świadczeń emerytalno - rentowych )
 • osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Wysokość zasiłku wynosi - 215,84 zł

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje :

 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
 • jeżeli członkom, rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osób niepełnosprawnych, chyba że przepisy  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Do wniosku należy dołączyć:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka albo
 2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo
 3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.
 5. akt urodzenia dziecka ( przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka )

 

Wszystkie wzory wniosków dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019