Ankieta


wyniki

Przemoc w rodzinie – to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. /art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie/

Należy PAMIĘTAĆ, że osobą, która doświadcza przemocy w rodzinie może być każdy!

Osoba doznająca przemocy w rodzinie nie ponosi za to odpowiedzialności!!! To osoba, która stosuje przemoc jest odpowiedzialna za swoje zachowanie!!!

Najczęściej stosowanymi formami przemocy są:

  • przemoc fizyczna czyli min. in. popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, duszenie, kopanie, spoliczkowanie.

  • przemoc psychiczna i emocjonalna czyli min. in. izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, kontrolowanie, grożenie, ograniczenia kontaktów, krytykowanie, poniżanie, demoralizowanie, ciągłe niepokojenie.

  • przemoc seksualna czyli zmuszanie do obcowania płciowego a także innych czynności seksualnych, wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych;

  • przemoc ekonomiczna czyli min. celowe ograniczenie dostępu do wspólnych zasobów finansowych lub utrudnianie dostępu do pracy, które na celu ma uzależnienie danej osoby od siebie oraz uzyskanie kontroli lub wymuszenie pożądanych zachowań. Objawia się też w niezaspokojeniu podstawowych potrzeb materialnych oraz niszczeniu rzeczy.

  • zaniedbanie czyli pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie może zaspokoić podstawowych potrzeb.

 

JAK UZYSKAĆ POMOC W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PRZEMOCY W RODZINIE

W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia bezzwłocznie należy powiadomić Policję pod numerami telefonu: 997, 112 i prokuraturę!!

Szybka reakcja umożliwi zapewnienie ochronę, wszczęcie odpowiednich procedur oraz zabezpieczenie dowodów zdarzenia.

Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś jej świadkiem, możesz zgłosić ten fakt pracownikowi socjalnemu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Pracownicy socjalni, w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podejmują interdyscyplinarną współpracę z innymi instytucjami tj. innymi jednostkami pomocy społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, Oświatą, Ochroną Zdrowia a także organizacjami pozarządowymi (czyli np. sądami, kuratorami sądowymi, szkołami, przedszkolami, żłobkami, świetlicami, służbą zdrowia, policją, prokuraturą).

 

W oparciu o procedurę "Niebieskie Karty" podejmowane są dodatkowo następujące działania:

 

  • Diagnoza sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

  • Udzielenie kompleksowych informacji o:

- możliwościach uzyskania pomocy, w tym: medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, pedagogicznej.

- możliwościach uzyskania wsparcia, w tym w instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

- formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc,

- możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

  • Niezwłoczny dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

  • Zapewnienie osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie w zależności od potrzeb, schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

  • Przeprowadzenie rozmowy z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie. Poinformowanie osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc.

 

Przydatne linki i informacje:

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/T/D20051493L.pdf

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", http://www.niebieskalinia.pl/