Ankieta


wyniki

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASIŁKU
DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

1. Przysługiwanie zasiłku dla opiekunów

 1. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, której prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw pozycja 1548 oraz z 2013 roku pozycja 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.
   

 2. Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

 • za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku (Dziennik Ustaw z 2006 roku, numer 139, pozycja 992, z pózn. zm.),
   

 • od 15 maja 2014r., jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku
   

 • osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności:
  jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
   

 • w przypadku gdy o zasiłek ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy:
  - jeżeli opiekun zaprzestał prowadzenia gospodarstwa rolnego;
  - małżonkowie rolników lub domownicy zaprzestali prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym;
   

 • osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu lub gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.


       Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
 

     W przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.   


 

2. Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje, jeśli:

 

Osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
   

 • osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo ustalone do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub


Osoba wymagająca opieki:

 • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem
  o znacznym stopniu niepełnosprawności,
   

 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
   

 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
   

 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
   

 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


 

Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej przysługuje
w wysokości 620,00 zł miesięcznie.


 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej, w przypadku gdy poprzednie orzeczenie straciło swoją ważność,
   

 2. Oświadczenie zawierające klauzulę ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” o spełnianiu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego w brzmieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w dniu 31 grudnia 2012 roku za okres od 1 lipca 2013 do dnia 14 maja 2014 r.
   

 3. W przypadku rolników oświadczenie zawierające klauzulę ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” potwierdzające zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestania wykonywania pracy
  w gospodarstwie rolnym,

 4. Dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wnioskodawcy oraz osoby wymagającej opieki.

 5. Dokumenty potwierdzające przebieg ubezpieczenia społecznego po dniu 01.07.2013 r.


 

W toku postępowania MOPS w Jarosławiu ma prawo wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.


 

Wszystkie wzory wniosków dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019