Ankieta


wyniki

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu rozpoczął realizację projektu konkursowego ,,Moja szansa na sukces” w ramach Działania 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy społecznej. Osiągnięcie to jest tym bardziej cenne, że tylko sześć Ośrodków z terenu całego województwa ostatecznie zakwalifikowano do realizacji projektu.

Projekt realizowany jest w okresie od 1.09.2016 r. do 30.06.2018 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej  beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jarosławiu oraz umożliwienie im bytowania
w warunkach odpowiadających godności ludzkiej. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego jakim jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia. Cel szczegółowy zostanie osiągnięty dzięki planowanym i zrealizowanym działaniom, które powinny doprowadzić do podniesienia samooceny uczestników projektu, zwiększenia motywacji do poszukiwania zatrudnienia, nabycia umiejętności  poruszania się po rynku pracy, nabycia nowych kompetencji oraz doświadczenia zawodowego.

Wszechstronną aktywizacją zostanie objętych 18 osób, w tym 8 osób niepełnosprawnych uprawnionych do pobierania zasiłku stałego.

W efekcie realizacji przedsięwzięcia 56% beneficjentów dokona postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej, zmniejszenia dystansu do zatrudnienia lub podejmie dalszą aktywizację,  22% beneficjentów ostatecznych ma podjąć zatrudnienie.

W ramach projektu beneficjenci ostateczni zostaną objęci szeroką paletą narzędzi aktywizujących, między innymi pracą socjalną, wsparciem psychologicznym, treningiem umiejętnego poruszania się po rynku pracy,  doradztwem z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, warsztatami przygotowującymi  do sporządzania dokumentów aplikacyjnych dla pracodawcy, warsztatami pt. ,,Jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą", treningiem komunikacji i umiejętności społecznych, treningiem radzenia sobie ze stresem,  treningiem asertywności, treningiem efektywnych negocjacji, warsztatami pozytywnego motywowania.

Ponadto, uczestnicy projektu skorzystają z kursów zawodowych oraz staży, a także prac społecznie użytecznych.

Na realizację projektu przewidziano kwotę 488 353,85 zł., z której 85% tj. 415.100,77zł kosztów stanowi wkład Funduszy Europejskich, a pozostałe 15% wartości tj. 73.253,08zł stanowić będzie udział własny gminy miejskiej Jarosław.