Ankieta


wyniki

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW:

Osoby pracujące – zaświadczenie albo oświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innych umów np. zlecenia, o dzieło itp.

Emeryci/renciści – odcinki lub zaświadczenia z ZUS/KRUS o wysokości otrzymywanych świadczeń.

Osoby posiadające gospodarstwo rolne – zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe) lub nakaz płatniczy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.

Osoby bezrobotne – zaświadczenie z urzędu pracy o wysokości wypłaconych świadczeń w przypadku niemożliwości uzyskania zaświadczenia z PUP wymagany jest Pesel.

Osoby studiujące – zaświadczenie z uczelni wraz z pobieranymi/ niepobieranymi stypendiami.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych  – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o wysokości: przychodu; kosztów uzyskania przychodu; różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6 ustawy o pomocy społecznej; odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne; należnego podatku; odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie karty podatkowej - decyzję o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

W przypadku zawieszenia działalności - dokument potwierdzający ten fakt lub złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie potwierdzające powyższe.

Osoby posiadające prawo do świadczeń z pomocy społecznej – decyzja o wysokości zasiłku stałego, zasiłku okresowego.

Osoby posiadające prawo do świadczeń rodzinnych / pielęgnacyjnych / alimentacyjnych:

  • decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

  • decyzja o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego;

  • decyzja potwierdzająca świadczenie pielęgnacyjne wraz z dodatkami;

  • decyzja potwierdzająca świadczenie z funduszu alimentacyjnego  oraz zaświadczenie od komornika sądowego;

  • w przypadku zasądzonych alimentów wyrok sądu;

Osoby posiadające prawo do pomocy w formie dodatku mieszkaniowego / dodatku energetycznego – decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego oraz decyzja o przyznaniu zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Inne dokumenty dotyczące otrzymywanych dochodów – np. dochód z tytułu wynajmu lokalu mieszkaniowego.

WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLENGO

Wypłata stypendium szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od uprzedniego złożenia oryginałów faktur i rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia do wysokości przyznanego stypendium.