Ankieta


wyniki

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

  -  osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  -  cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a)  na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony  lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b)  na podstawie zgody na pobyt tolerowany;

  -  mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej:

 Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,  przysługuje:

1)   osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł (wysokość  rewaloryzowana), zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",

2)   osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł (wysokość  rewaloryzowana),, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",

3)   rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny"

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:

  1)   sieroctwa;

  2)   bezdomności;

  3)   bezrobocia;

  4)   niepełnosprawności;

  5)   długotrwałej lub ciężkiej choroby;

  6)   przemocy w rodzinie;

  7)  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

  8)   potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

  9)   bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

  10)  braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;

  11)  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

  12)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

  13)  alkoholizmu lub narkomanii;

  14)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

  15)  klęski żywiołowej lub ekologicznej.