Ankieta


wyniki

 

WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

KOMUNIKAT

Od 1 lipca 2020 r. składanie wniosków online o przyznanie prawa do :
 

  • ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

 

Od 1 sierpnia 2020r. wnioski o przyznanie prawa do powyższych świadczeń można składać w formie papierowej za pomocą operatora pocztowego lub wrzucając do skrzynki, która będzie znajdować się w holu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej MRPiPS , MOPS Jarosław oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

 

KOMUNIKAT
Informacji w sprawie koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych udziela Punkt Informacyjny Oddziału Koordynacji Świadczeń, który znajduje się w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (hol główny/parter) nr tel. 17 867-18-15, e-mail: koordynacja@rzeszow.uw.gov.pl.

 

Osoby pobierające świadczenia rodzinne zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia  MOPS  o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.

Dotyczy to m.in. informacji o:

  • zmianie liczby członków rodziny,
  • uzyskaniu dochodu, co oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenie kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w przypadku dzieci, na które zasiłek jest pobierany:  informacji o zawarciu związku małżeńskiego, zaprzestaniu uczęszczania do szkoły po ukończeniu 18 roku życia, wystąpieniu uprawnienia do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, umieszczeniu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (np. dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, rodzina zastępcza),
  • w przypadku osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny – m.in. o nabyciu uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego,  o umieszczeniu w instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w przypadku osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – m.in. o zaprzestaniu sprawowania osobistej opieki, podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniu prawa do: emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zawarciu związku małżeńskiego przez osobę wymagającą opieki, umieszczeniu osoby, nad którą sprawowana jest opieka w: rodzinie zastępczej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno -wychowawczym, nabyciu za granicą przez członka rodziny prawa do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą wymagającą opieki.

Uwaga!

W przypadku legalnej pracy, działalności gospodarczej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub studiowania w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) lub Szwajcarii przez co najmniej jednego z rodziców dzieci, MOPS w Jarosławiu nie jest właściwym do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

W takim przypadku wnioski o świadczenia rodzinne, tj. o: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny przekazywane będą do Podkarpckiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - wydział polityki społecznej, oddział koordynacji świadczeń. 

Zasiłek rodzinny
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka 
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka  
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej  
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania  
Zasiłek pielęgnacyjny
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenie pielęgnacyjne
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka od 1 stycznia 2013 r  
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna
Świadczenie rodzicielskie

 

Wszystkie wzory wniosków dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny

Załączniki: