Ankieta


wyniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ogłoszenie o zapewnienie...

19.12.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ogłoszenie o zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 r.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, do której mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2019.1843.)
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Jarosław w 2020 r.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 30.12.2019 r. o godz. 10:00
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.12.2019 r. o godz. 10:15 w pokoju Dyrektora.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert i inne warunki zostały określone w Istotnych Warunkach Zamówienia stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.


czytaj dalej...

ZMIANA GODZIN PRACY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

19.12.2019

Informujemy, że 24 (Wigilia) i 31 (Sylwester)
grudnia 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jarosławiu będzie czynny w godz. od 7.30 do 12.00,
natomiast KASA do godz. 10.00


czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 28/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka...

06.12.2019

Zarządzenie Nr 28/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu  z dnia 6 grudnia 2019r.
w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.


czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 26/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka...

29.11.2019

Zarządzenie  Nr 26/2019
Dyrektora Miejskiego  Ośrodka Pomocy  Społecznej w Jarosławiu
z dnia 27 listopada 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie  Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od l stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.


czytaj dalej...

wypłata świadczeń

13.11.2019

Planowane wypłaty świadczeń: rodzinnych, świadczenia wychowawczego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w dniu 21.11.2019 r. będą realizowane w dniu 20.11.2019 r. i 22.11.2019 r.

czytaj dalej...

Apel – Bezdomni zimą!!!

13.11.2019

Nie bądźmy obojętni na los bezdomnych zimą!

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o szczególne zwrócenie uwagi w okresie jesienno-zimowym na osoby samotne, bezdomne lub wymagające pomocy.

Prosimy o przekazywanie informacji o zauważonych przypadkach do: 

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu tel. 16 624-89 20,

- Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu tel. alarmowy 997,

- Straży Miejskiej tel. 16 624 87 50,

- bądź na całodobową bezpłatną infolinię 987,

gdzie można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych.

Zima to szczególny okres dla osób bezdomnych i pozbawionych opieki. Jednak wiele z nich pomimo świadomości zagrożeń nie zmienia trybu swego życia i nie chce w tym ciężkim czasie skorzystać z pomocy kompetentnych instytucji. Nie bądźmy obojętni na ich los
i informujmy służby porządkowe. Policjanci czy też strażnicy miejscy z całą pewnością po otrzymaniu takiego zgłoszenia zainteresują się losem tej osoby i udzielą jej niezbędnej pomocy. MOPS również podejmuje szereg działań w tym zakresie. Pracownicy socjalni podczas pełnienia obowiązków sprawdzają miejsca, gdzie osoby z tej grupy mogą przebywać w stanie zagrażającym ich życiu i zdrowiu, w przypadkach ujawnienia takich faktów udzielają im pomocy.

Na terenie naszego miasta funkcjonują dwie placówki świadczące usługi dla osób bezdomnych:

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Sanowa 11, tel. 16 621- 44 - 76 

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Jasna 4, tel. 16 621 - 35 - 76


czytaj dalej...

Ogłoszenie Stypendia

29.08.2019

Wnioski na stypendia szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020 składa się w terminie 01.09.2019 do 15.09.2019 r. Więcej informacji w zakładce: Stypendium szkolne/zasiłek szkolny - pomoc materialna dla ucznów.

 


czytaj dalej...