Ankieta


wyniki

Zasiłek rodzinny

 

Przysługuje jeżeli dochód rodziny za rok 2014 w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł (764 w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

 

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat. Okres ten wydłuża się:

 1. do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to studiów),
 2. do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do ukończenia 24 roku życia przysługuje osobie uczącej się (pełnoletnia osoba, która się uczy i jednocześnie utrzymuje się samodzielnie, gdyż rodzice nie żyją, bądź od obojga zasądzono alimenty),

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:

 1. pozostaje w związku małżeńskim,
 2. zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie( np. w domu dziecka, pogotowiu opiekuńczym itd.)albo w pieczy zastępczej
 3. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 4. Zasiłek nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:
 • rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o alimenty od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecka zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów  zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

 Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2015 roku wynosi :

 1. na dziecko do 5 lat - 89 zł miesięcznie
 2. na dziecko powyżej 5 do 18 lat - 118 zł miesięcznie,
 3. na dziecko powyżej 18 do 24 lat - 129 zł miesięcznie.

 Od 1 listopada 2015 r. zmianie ulega również wysokość:

 1. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 185 zł miesięcznie, nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci;

 2. dodatku do zsiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  90 zł miesięcznie;

 3. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

  a) 80 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia;

  b) 100,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia.

 4. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania :

  a) 105 zł miesiecznie na dziecko w związku ze zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymujacej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

  b) 63 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

  Od dnia 1 listopada 2015 r. bez zmian pozostaje:

 •  kryterium uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka -1922 zł;
 •  wysokośc jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka - 1000 zł;
 •  wysokośc jednorazowego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
  1000 zł;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z  urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie;
 • wysokość jednorazowgo dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 
  100 zł;
 •  wysokość zasiłku pielęgnacyjnego - 153 zł miesięcznie;
 •  wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego - 520 zł miesięcznie;
 •  wysokość zasiłku dla opiekuna - 520 zł miesięcznie.

 

 

UWAGA!


1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa umożliwiająca przyznanie  zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia progu dochodowego tzw. „zasada złotówka za złotówkę”

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego,  zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,  a  kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny.

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:      zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;  oraz następujących dodatków do zasiłku rodzinnego:

 • dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków; a także dodatków do zasiłku rodzinnego:

 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 • dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

podzielonych przez 12 miesięcy.

 

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z zasadą ”złotówka za złotówkę” jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie 1 listopada 2016 do 31 października 2017

 • 95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie 1 listopada 2017 do 31 października 2018

 • 100 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 130 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 140 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
 

Załączniki: