Ankieta


wyniki


Zmiany w programie  Rodzina 500+  od 1 lipca 2019 roku.

    Od 1 lipca świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane jest  niezależnie od dochodu na każde dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach  można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od  1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej w urzędzie lub listownie pocztą).

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
 
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 Świadczenie wychowawcze przysługuje:
1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo
4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze 500+ nie przysługuje na dane dziecko, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (którą są młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej;
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

    
Od 1 lipca 2019 r.   zostaje wprowadzony trzymiesięczny okres na złożenie wniosku dla rodziców nowo narodzonych dzieci.
 Terminy wypłat świadczenia wychowawczego na nowych zasadach:
   Maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
    • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r.  - świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
    • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r.-świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
    • Złożenie wniosku w październiku 2019 r.  - świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
    • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. - świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
    • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. - świadczenie,                                z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.