Ankieta


wyniki

Zarządzenie Nr 48/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 29 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 48/2017

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu

z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działając z upoważnienia Burmistrza Miasta Jarosławia zarządza co następuje:

 

§ 1

 

  1. Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 43/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu z dnia 07 grudnia 2017 r. na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

  2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz
    z kwotą przyznanej dotacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Jarosław, na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosław, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Jarosław, Rynek 1, 37-500 Jarosław, stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ul. Słowackiego 34, 37-500 Jarosław.

  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

========================================================================

 

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu

nr 48/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Miejskiej Jarosław
w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

1. Zadanie nr 1: „Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Jarosław”

 

Nazwa Oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Rzeszowie Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu

410.243,00 zł

Stowarzyszenie Opiekuńcze „POMOC” w Jarosławiu

410.243,00 zł

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu

410.243,00 zł

 

2. Zadanie nr 2: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, chorób lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Jarosław”

 

Nazwa Oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Rzeszowie Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu

23.357,33 zł

Stowarzyszenie Opiekuńcze „POMOC” w Jarosławiu

23.357,33 zł

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu

23.357,34 zł

 

3. Zadanie nr 3: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Jarosław”

 

Nazwa Oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Rzeszowie Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarosławiu

111.033,33 zł

Stowarzyszenie Opiekuńcze „POMOC” w Jarosławiu

111.033,33 zł

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu

111.033,34 zł

 

4. Zadanie nr 4: „Podejmowanie działań na rzecz bezdomnych mężczyzn poprzez udzielenie schronienia w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Jarosław”

 

Nazwa Oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” Oddział
w Jarosławiu

 

107.600,00 zł

 

5. Zadanie nr 5: „Podejmowanie działań na rzecz bezdomnych kobiet poprzez udzielenie schronienia w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Miejskiej Jarosław”

 

 

Nazwa Oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta – Koło w Jarosławiu

 

101.300,00 zł

 

 

6. Zadanie nr 6: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w dni powszednie”

 

Nazwa Oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu

 

787.428,00 zł