Ankieta


wyniki

DZIENNY DOM SENIOR+

 Celem Dziennego Domu „Senior+" jest wsparcie seniorów (osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo) poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć będzie się odbywała w Dziennym Domu „Senior+", zlokalizowanym w budynku przy ulicy Dolnoleżajskiej 16 w Jarosławiu. Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Planowany termin otwarcia Dziennego Domu „Senior+" to 29 grudnia 2017 r. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, minimum 8 godzin dziennie.

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+" będzie obejmował w szczególności:

    -usługi socjalne,

    -usługi edukacyjne oraz kulturalno - oświatowe,

    -aktywność ruchową i kinezyterapię (zajęcia prowadzone przez fizykoterapeutę) oraz zajęcia sportowo - rekreacyjne,

    -terapię zajęciową, w tym udział w przygotowywaniu posiłków, praniu, prasowaniu, pielęgnacji roślin i terenu wokół Dziennego Domu, zajęcia plastyczne,

    -usługi aktywizujące społecznie.

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu „Senior+" będą osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

    -są nieaktywne zawodowo,

    -ukończyły 60 rok życia

    -mieszkańcami Gminy Miejskiej Jarosław.

Zakłada się objęcie wsparciem 20 osób. Do Domu Dziennego „Senior+" przyjmowane będą osoby na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu i wydanej decyzji administracyjnej.

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji uczestników do Domu Dziennego „Senior+" w Jarosławiu mają:

    -osoby samotne w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej,

    -osoby korzystające ze wsparcia z pomocy społecznej w szczególności z usług opiekuńczych,

    -osoby o niskim dochodzie.

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz Dziennego Domu „Senior+" na stronie MOPS  oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. J. Słowackiego 34, pok. nr 1, tel. 16 624 89 22)