Ankieta


wyniki

Dobry start 300

Od 1 lipca „Dobry start” 300 dla ucznia

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można składać już od 1 lipca 2018 roku.
 

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie przysługuje gdy dziecko uczy się w szkole:

  • podstawowej,
  • dotychczasowym gimnazjum,
  • ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
  • szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
  • młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
  • specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
  • specjalnym ośrodku wychowawczym,
  • ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie  „Dobry Start" nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie utrzymanie,
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+". Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek - podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+" - będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Miejsce składanie wniosków w Jarosławiu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego 34.

Wzór wniosku znajduje się pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

 

 

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 16 624 89 20; 16 624 89 26 lub bezpośrednio w siedzibie MOPS w Jarosławiu, ul. Słowackiego 34, w godz. 7.00-15.00.