Ankieta


wyniki

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY


 

 Od 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii  elektrycznej będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny.


 

PODSTAWA  PRAWNA

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne( Dz. U z 2012r. poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw( Dz. U. z 2013r., poz. 984), ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 23 z póź. zm. ).

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania  energii elektrycznej.


 

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy 

  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energi z dnia 22 kwietnia 2016r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2016r. do dnia 30 kwietnia 2017r. dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną  wynosi - 11,29 zł/miesiąc,

  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,68 zł/ miesiąc,

  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,81 zł/miesiąc.


Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry.( z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).   

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO SKŁADA SIĘ
PRZY UL.
JULIUSZA SŁOWACKIEGO 34, TEL. 16/624-89-29