Ankieta


wyniki

Rządowy program " DOBRY  START" 300 dla ucznia.


Świadczenie „Dobry Start”przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
    1. przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia
    2. przez dziecko lub osobę  uczącą się 24 roku życia, w przypadku dzieci lub osób uczących się  legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje gdy dziecko uczy się w szkole:
-podstawowej,
-dotychczasowym gimnazjum
-ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej z wyjątkiem szkoły     policealnej i szkoły dla dorosłych
-szkole artystycznej w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki
-młodzieżowym ośrodku socjoterapii
-specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
-specjalnym ośrodku wychowawczym
-ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, oraz osobie uczącej się (pełnoletnia osoba ucząca się w szkole nie pozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Świadczenie  „Dobry Start”przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł, niezależnie od dochodu rodziny.


Świadczenie  „Dobry Start” nie przysługuje:
    1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie utrzymanie
    2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego


Miejsce,  forma i  termin składania wniosków.

Wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry Start” składa się w Organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry Start” drogą elektroniczną można składać od 1 lipca 2019 r.   (bankowość elektroniczna oraz za pośrednictwem ministerialnego  portalu Emp@tia.)


W  formie papierowej wnioski o świadczenie  „Dobry Start” można składać od 1 sierpnia 2019r. do dnia 30 listopada 2019r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu przy ul. Słowackiego 34.

Wnioski złożone po 30 listopada 2019 r. będą pozostawione bez rozpatrzenia.


Wypłata świadczenia.

Ustalenie prawa do świadczenia„Dobry Start”  i wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia  „Dobry Start” złożonych wraz z dokumentami w lipcu 2019 r. i sierpniu 2019 r. ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do 30 września 2019 r.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać  pod nr telefonu
- 16 624 89 20 lub 16 624 89 26 lub bezpośrednio w siedzibie MOPS w Jarosławiu przy ul. Słowackiego 34. w godz. od 7.00 do 15.00.


Wzory aktualnych wniosków i załączników o ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” do pobrania ze strony:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start